คู่มือการปฏิบัติงานและแบบบันทึกการปฏิบ้ติงานราชการ

กลุ่มศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแบบบันทึกการปฏิบ้ติงานราชการ รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดี