กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

ผู้อำนวยการ สพป.เลย 1


นายวรรณที ศรีโนนยาง

รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 1

เว็บไซต์ศึกษานิเทศก์

ศน.กิ่งนภา สกุลตั้ง

ศน.สมัย ปริบาล

ศน.พรนิภา จำปานิล

ศน.พิมพ์พิชชา แสงศรีเรือง

ศน.นราพงษ์ อาษารินทร์

ศน.พิษณุวัชร์ สวัสดี

ศน.ณัชญานันท์ มังคละโยธินกลุ่มคุณภาพการศึกษา สังกัด สพป.เลย 1

กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคานกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยานกลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้วกลุ่มคุณภาพการศึกษากกดูนาแขม กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรีกลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลมกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย กลุ่มคุณภาพการศึกษานาหงส์กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่ กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วงกลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภา ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล #หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566

ส่งผลงานระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

ส่งผลงานในระบบ KSP School ผ่านทาง https://school.ksp.or.th

ดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/12/41678

ดาวนโหลดเอกสาร

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://imso.obec.go.th/

เอกสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือขับเคลื่อน

การจัดการนิเทศการจัดการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการนิเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2566แผนการจัดการนิเทศรายบุคคล ปีงบประมาณ 2566

ศน.กิ่งนภา สกุลตั้ง

ศน.สมัย ปริบาล

ศน.พรนิภา จำปานิล

ศน.สุวิจักษณ์ ชัยมงคล

ศน.ปาริฉัตร ผูกจิตร

ศน.รุ่งทิพย์ ชาวกระลึม

ศน.วารุณี ทีนา

ศน.ฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย

ศน.จิรภิญญา ศรีเพียรแก้ว

ศน.พิษณุวัชร์ สวัสดี

ศน.กรรณิการ์ ธนะสูตร

ศน.นราพงษ์ อาษารินทร์

ศน.พิมพ์พิชชา แสงศรีเรือง

ศน.ณัฐชญานันท์ มังคละโยธิน

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

เริ่มนับ 27 กรกฎาคม 2564