ปีการศึกษา 2561

เปิดบ้านคุณธรรม "ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2561

สพป.เลย 1

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โครงการ โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) และ กิจกรรมคืนธรรมชาติสู่ ห้องเรียน กิจกรมรมครอบครัว ที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

2.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก

3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และเข้าใจในการคิดค้น ผลิตนวัตกรรมคุณธรรมพร้อมทั้งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ

4.เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.