ปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์: Sep 04, 2017 9:32:28 AM

เปิดบ้านคุณธรรม "ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 4 กันยายน 2560" ณ สพป.เลย 1

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โครงการ โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) และ กิจกรรมคืนธรรมชาติสู่ ห้องเรียน กิจกรมรมครอบครัว ที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

2.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก

3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และเข้าใจในการคิดค้น ผลิตนวัตกรรมคุณธรรมพร้อมทั้งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ

4.เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ภาพกิจกรรมการเปิดบ้านคุณธรรม สพป.เลย 1