โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.จันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1 ทุกโรง รายงานข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1 ทุกโรง รายงานข้อมูลสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด และกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ใช้การอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองและสังคม และแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

***คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

***แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์

ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 1 กรอกแบบสำรวจ จำนวน 2 ชุด

ให้แล้วเสร็จในวันที่ 29 เมษายน 2561

***แบบสำรวจจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่านหนังสือ(ไม่รวมหนังสือเรียน)เป็นไปตามเกณฑ์ สพฐ.กำหนด และกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ใช้การอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองและสังคม และแหลงเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด

ภาพการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน