ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)