ห้องนิเทศออนไลน์

ดร.อมรา จำรูญศิริ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

081-380-4612

นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

061-961-4954

ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ช่วยราชการ สพฐ.

098-910-8501


นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์

ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

081-261-5097


นางสมัย ปริบาล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

081-871-8841

นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

081-749-9449


นางวารุณี ทีนา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

095-196-9587

นาย ทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

084-330-5944


นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

095-168-5882

ศน.ธงชัย โกมลไสย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

081-262-0147

Admin

นายนราพงศ์ อาษารินทร์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0801528287

นางพรนิภา จำปานิล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

093-661-9467

นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

086-465-5194

นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

0982219379

นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0981139798

นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

080-810-8431