ศิลปหัตถกรรม นร.2019

หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก ในระยะนี้ได้เกิดวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 จนเป็นเหตุให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยเฉพาะสถานศึกษา ที่มีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้นจึงได้กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ On Site On Air Online ดังแจ้งแล้วนั้น ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ทำจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV / DLIT และ การจัดเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบออนไลน์ และได้ดำเนินการไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างเวทีแสดงความสามารถของนักเรียนให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน ผู้ปกครองนักเรียน ได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้โดยดูผ่านทางระบบ Social Network หลายรูปแบบ เช่น นำข้อมูลการแสดงความสามารถของนักเรียนลงใน YouTube ซึ่งใครใครก็สามารถชมได้ เรียกว่าเป็นเวทีแสดงความสามารถที่ยิ่งใหญ่โดยจะปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไป

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำ โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ทางวิชาการของครูและนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในช่วงวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

2 เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชนได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบ