ศิลปหัตถกรรม นร.69

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการแข่งขันและต้วแทนไปแข่งขันระดับชาติ

คลิดที่นี่

กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง

กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน

กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย

กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม

กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย

กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง

กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน

กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว

กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี

กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่

กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง

กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์

กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม

กลุ่มโรงเรียนเทศบาล/เอกชน

.............................................................................................

แบบฟอร์มขอรายชื่อกรรมการ ระดับเขต Excel

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

กำหนดวัน และสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน สังคมศึกษา ฯ

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน การงานอาชีพ

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน คณิตศาสตร์

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน คอมพิวเตอร์

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน ปฐมวัย

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน ภาษาต่างประเทศ

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน ภาษาไทย

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน วิทยาศาสตร์

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน ศืลปะ- ดนตรี

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน ศิลปะ- ทัศนศิลป์

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน ศิลปะ- นาฎศิลป์

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน สุขศึกษา- พลศึกษา

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน หุ่นยนต์

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

กำหนดการและสถานที่แข่งขันเรียนรวม

เรียนรามการงานอาชัพเรียนรวมภาษาไทย

เรียนรวมศิลปะ เรียนรวมสังคม ฯ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

รวมภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ สพป.เลย เขต ๑ วันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับชาติ

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562

ที่ จังหวัดศรัสะเกษ

เว็ปไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็ปไซต์ระดับกลุ่มโรงเรียน สพป.เลย เขต 1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ การงานอาชีพ

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ ภาษาไทย

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ คณิตศาสตร์

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ วิทยาศาสตร์

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ ตอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ ปฐมวัย

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ ภาษาต่างประเทศ

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ สุขศึกษา พลศึกษา

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ พัฒนาผู้เรียน

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ สังคมศึกษา ฯ

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ เรียนรวม

คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

แบบขอวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

สถานที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

- จุดแข่งขัน สพป.เลย เขต 1

- จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย

- จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองเลย

- จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนาโคก

- จุดแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ

- จุดแข่งขันโรงยิมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

- จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ผลการจัดลำดับการแข่งขัน

ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 69 สพป.ศรีสะเกษ

ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขต ทั้ง ๗ แห่ง

ระบบลงทะเบียนสมัครกรรมการ

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 สิงหาคม 2562 28

13 สิงหาคม 2562 176

8 สิงหาคม 2562 299

8 สิงหาคม 2562 94

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒