ประกาศผลแข่งขันศิลปะ 2563

--------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

1. หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ฯ

14. การแข่งขัน ปฐมวัย

13. การแข่งขัน สุขศึกษา- พลศึกษา

12. การแข่งขัน ศิลปะ- นาฎศิลป์

11. การแข่งขัน ศิลปะ- ทัศนศิลป์

10. การแข่งขัน ศิลปะ- ดนตรี

9. การแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

8. การแข่งขัน วิทยาศาสตร์

7. การแข่งขัน ภาษาไทย

6.การ แข่งขัน ภาษาต่างประเทศ

5. การแข่งขัน คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

4. การข่งขัน คณิตศาสตร์

3. การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. การแข่งขัน การงานอาชีพ

ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

1. การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

3.หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. หมวดหมู่ :คณิตศาสตร์

5. หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์

6. หมวดหมู่ : ปฐมวัย

7.หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

8. หมวดหมู่ : ภาษาไทย

9.หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

10. หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

11. หมวดหมู่ : ศิลปะ- ดนตรี

12. หมวดหมู่ : ศิลปะ- ทัศนศิลป์

13. หมวดหมู่ : ศิลปะ- นาฎศิลป์

14.หมวดหมู่ : สุขศึกษา- พลศึกษา