วาระการประชุมเดือน มีนาคม 2562

วันที่โพสต์: Mar 08, 2019 3:53:19 AM

1. การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการของสถานศึกษา

2. การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561

3. การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

4. การอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒