วาระการประชุมเดือนมกราคม 2562

วันที่โพสต์: Jan 17, 2019 9:5:52 AM

ศน.สพป.เลย 1

เปี่ยมด้วยความรู้ ควบคู่บริการ

ประสานด้วยใจ ให้มีคุณภาพ

1. การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)