ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลผลการสอบ O-NET 2559

จากกลุ่มนิเทศฯ งานวัดและประเมินผล