ปีการศึกษา 2563

แนวทางการจัดการทดสอบ

กรณีการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

- ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ คือ นักเรียนที่กำลัง ศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ทุกสังกัด หรือเทียบเท่า

- วิธีการเข้ารับการทดสอบ

1) วิธีการสมัครสอบ : สถานศึกษาหรือนักเรียนสมัครผ่านระบบ O-NET ที่ www.niets.or.th “ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ

2) ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

3) กําหนดการสอบ: - ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

- ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 13 และ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

4) ประกาศผลสอบ : - ป.6 ประกาศผลสอบวันที่ 21 เมษายน 2564 - ม.3 ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564

5) การรายงานผลสอบ :

- กรณีโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียน : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับโรงเรียน (ทั้ง 6 ฉบับ) และระดับรายบุคคล

- กรณีนักเรียนสมัครสอบด้วยตนเอง : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับรายบุคคล