นิเทศ ฯ 1 - 2564

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

เครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

- เครื่องมือนิเทศ ฉบับที่ 1

- เครื่องมือนิเทศ ฉบับที่ 2

- แบบประเมินการอ่าน นร.ป.1

- แบบประเมินการเขียน นร.ป.1

- แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2564

เว็บไซต์ครูพร้อม กระทรวงศึกษาธิการ เปิดอย่างเป็นทางการ เริ่มวันแรก 17 พ.ค.2564 นำร่อง 11 วันต้อนรับเปิดเทอม เป็นเว็บไซต์ ที่สร้างเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ จากคุณครูที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเป็นชุมชนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง เข้าสู่เว็ปไซต์ คลิก

โปรแกรมสุ่มคำพื้นฐาน ของนักเรียน ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา