นิเทศเปืดเรียน 2 ปี 2561

แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

1. เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่2 ปีกศ2561

2. ปฏิทินนิเทศ 13 กลุ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

3. ประกาศนิเทศ ติดตาม 30 10 2561

รายงานการนิเทศ ติดตามก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2561

แบบนิเทศ ติดตาม 2/2561