INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

วันที่โพสต์: Aug 03, 2017 3:1:24 AM

INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กำหนดให้มีการจัดงาน ASEAN DAY LOEI ONE 2017 Loei Primary Educational Service Area Office 1 ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วัตถุประสงค์

1. สนองนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

3. เปิดโลกทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวทีการแสดงศักยภาพความสามารถนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ASEAN ศึกษา

4. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนโครงการสร้างบ้านนักเรียนยากจนและการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67

ข่าวการจัดงานอาเซียน สพป.เลย 8 สค.2560