ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ ปี 2560