โรงเรียนประชารัฐ ปี 2560 และโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

วันที่โพสต์: Aug 16, 2017 12:2:12 AM

การรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 2561

  • ระบบรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 (กลุ่มนิเทศฯ) http://203.159.154.241/magnet/

  • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่จำเป็นของโรงเรียน ในแบบ ปร.4 - ปร.6 ระบบรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)

วัตถุประสงค์

เบอร์ติดต่อวิทยากร ICT สพป.เลย 1 >>>Click<<<

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และแนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการใช้สื่อดิจิทัลการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐในการเรียนรู้ทางการศึกษา

2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐสามารถใช้ห้องออกอากาศถ่ายทอดสด การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐเบื้องต้นได้

แบบสอบถาม http://goo.gl/jxAXvi

แบบประเมินความพึงพอใจ http://goo.gl/EMZ1HX

เอกสารการทำการ Admin >>>Click<<<

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ Admin >>>Click<<<

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ >>>Click<<<

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :

๑. เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

๒. เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) UPDATE สิงหาคม 2560 >>Click<<

>>>เครือข่ายเว็บไซต์และรระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ >>>Click<<<

>>>คู่มือการใช้อุปกรณ์ ICT และสื่อการจัดการเรียนการสอนประชารัฐ ดังนี้

>>>วีดีโอการใช้อุปกรณ์ ICT และสื่อการจัดการเรียนการสอนประชารัฐ ดังนี้

Group Line ประชารัฐ เลย 1 : QR Code และ ลิ้งกลุ่มไลน์ http://line.me/R/ti/g/0-RnSSnj-M