โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

วันที่โพสต์: Aug 28, 2017 3:38:14 PM

ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแน...่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” สู่เขตสุจริต

แผนงาน ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่นำคุณลักษณะที่ได้รับการพัฒนานำไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพื้นที่สุจริต

3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /อ่านเพิ่มเติม

เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็น ITA : https://goo.gl/forms/xFEnhAAnNgASzZ7P2

เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต สพฐ. : http://sites.google.com/a/uprightschool.net/web/home

Social Facebook : http://www.facebook.com/UprightSchoolProject

ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต

ITA โรงเรียนเครือข่าย 20%

คู่มือการใช้และเอกสารดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรมประชุม

คู่มือการใช้งานโปรแกรมสแกนเอกสารและเอกสารตัวอย่าง