โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.

วันที่โพสต์: Sep 05, 2017 1:38:21 PM

กรอกรายงานเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้น ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

กิจกรรม สนับสนุนให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการ จำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล

งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560