โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560

วันที่โพสต์: May 08, 2017 9:6:26 AM

โครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม - กันยายน 2560

รูปแบบการดำเนินการ : จัดฝึกอบรมปฏิบัติการตามอำเภอ 5 จุดอบรม

จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ในระบบ Online และ Offline

  2. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ข้อมูล

  • เว็บไซต์หลักของโครงการ dlthailand.com

ขั้นตอนการรับรายงานตัวเข้าฝึกอบรม DL-2560 สพป.เลย 1

 1. ลงเวลาตามแฟ้มบัญชีลงเวลาที่จัดให้

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ – ขอรับอีเมล์ @loei1.go.th

  2. สแกน QR-CODE เพื่อลงทะเบียน Online เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร

   • ด้วยโทรศัพท์มือถือ Smart Phone

   • ด้วยคอมพิวเตอร์ Notebook ที่นำมาจากหน้าเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ

  3. ประจำที่นั่ง เปิด Notebook

   • เปิด Google Chrome

   • เข้าเว็บไซต์ google.co.th

   • ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยอีเมล์ที่ได้รับจาก ข้อ 2

เสร็จแล้วรอพิธีเปิดการฝึกอบรม .สวัสดี

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • รวมกับจุดอบรมที่ 4 อำเภอนาด้วง ณ โรงเรียนเมืองเลย รหัสขั้นเรียน : fq3vla

รวมสื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ช่องรายการ DL-2560