สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์: May 17, 2017 5:34:17 AM

รวมสื่อ 60 พรรษาฯ

ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( 13 ไฟล์)

คู่มือครู (7 ไฟล์ ขาดเล่ม 3 ชั้น ป.1-3)

สำหรับนักเรียน(6 ไฟล์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (36 ไฟล์)

ช่วงชั้นที่ 1 คู่มือครู ( 7 ไฟล์)

สำหรับนักเรียน ( 15 ไฟล์)

ช่วงชั้นที่ 2 คู่มือครู ( 5 ไฟล์)

สำหรับนักเรียน ( 9 ไฟล์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (12 ไฟล์)

คู่มือครู (6 ไฟล์)

สำหรับนักเรียน ( 6 ไฟล์)

ที่มา : https://goo.gl/ocYCJA

นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 1 ข่าว

จักรกริช อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ITEC ข่าว/เผยแพร่