รายงาน e-MIS ผลการประเมินภาษาไทย ป.1-6 ปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์: Nov 06, 2017 7:50:20 AM

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B0ELJeyLjxa0VkpmZWZmejBuNUE?usp=sharing