รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 25ุ61

วันที่โพสต์: May 26, 2018 8:22:23 AM

รรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 - 25ุ61

แสดงค่าสถิติรายวิชา โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ดูได้ที่เมนู o-net

คลิก ปีการศึกษา2561

หน้าเว็บย่อย (3) ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561