รายงานการดำเนินกิจกรรมน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ปี 2560

วันที่โพสต์: Jan 24, 2017 12:29:1 PM

หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ได้ดำเนินกิจกรรมออกให้การบริการคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสนับสนุนและให้บริการ การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและครู ช่วยดูแลระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้บริการและพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐาน ให้กับนักเรียนในโรงเรียน

ขนาดเล็ก ได้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น

2 เพื่อบริการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น

ดำเนินงานตามโครงการ

1 ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนละ 2 วัน ตามปฏิทิน

2 กิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย

2.1. ฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2.5. ฐาน ความรู้เรื่อง อาเซียน

2.2. ฐาน Microsoft Office (word / Excel) 2.6. ฐาน ฝึกพิมพ์ ฝึกอ่านกับ Karaoke

2.3. ฐาน Power Point 2.7. ฐาน การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet

2.4. ฐาน Internet 2.8. ฐาน Paint

นายธงชัย โกมลไสย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว/ภาพ

นายจักรกริช อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ITEC ข่าว/ภาพ