รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)

วันที่โพสต์: Jul 04, 2017 2:19:50 PM

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้งเรื่องการกรอกแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน

ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv/login.php

ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 รหัสสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย 1 >>>Click<<<

รายชื่อโรงเรียนดูจากไฟล์แนบท้ายหน้านี้ หรือ

บัญชีรายชื่อโรงเรียน - จัดสรร DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ปี 2557