รายงานการจัดกิจกรรมหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ปี 2559

วันที่โพสต์: Mar 21, 2017 3:51:15 AM

หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ได้ดำเนินกิจกรรมออกให้การบริการแก่โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและครู และดูแลระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียน

นายธงชัย โกมลไสย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว/ภาพ

นายจักรกริช อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ITEC ข่าว/ภาพ