ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)

วันที่โพสต์: Jan 05, 2017 5:30:51 AM

เข้าระบบจัดการที่ URL : http://203.113.25.93/

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online

Q : Quality

A : Assurrance

M : Management

S : System

  • เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้อง

  • ใช้ความสามารถจาก ICT มาออกแบบการทำงานในลักษณะพาทำอย่างเป็นระบบ

  • เห็นผลการดำเนินงานของทุกสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน

  • ประมวลผลแสดงภาพความสำเร็จทั้งด้านเชิงปริมาณและระดับคุณภาพได้ทันที

  • แสดงผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

  2. เพื่อสร้างเครื่องช่วยในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา

  3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

  4. เพื่อเป็นเครื่องช่วยสถานศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว

  5. เป็นคลังสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน

ขั้นตอนการทำงาน (อย่าลืม! ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มในโปรแกรม เมนู คู่มือ)

ครั้งที่ 1

  1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่โรงเรียน

  2. Download File

   • ระดับการศึกษาปฐมวัย : ไฟล์ template_early_childhood_ed.xlsx

   • ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ไฟล์ template_basic_ed.xlsx

  • ** ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ **

  1. ออกจากระบบ

  2. กรอกข้อมูลในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด

  3. เทคนิคการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง

   1. ดูช่อง "หน่วยนับ" เป็นอะไรเช่น

    1. คน, โครงการ อันนี้ใส่ตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป

    2. 0/1 อันนี้กรอก 0 ไม่ทำ/ไม่มี 1 มี/ทำ - ยังไม่/ทำไม่มี

    3. ระดับ อันนี้กรอกระดับคุณภาพ 1 - 5 ถ้าไม่มีกรอก -

   2. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ OK ทั้งหมด

ครั้งที่ 2

  1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่โรงเรียน

  2. เมนู นำส่งข้อมูล (ทำให้เสร็จทั้ง 2 ระดับ)

  3. เลือก ประเภท/ระดับ ที่จะนำส่งข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับไฟล์ที่จะนำส่ง

   1. ระดับการศึกษาปฐมวัย : ไฟล์ template_early_childhood_ed.xlsx

   2. ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ไฟล์ template_basic_ed.xlsx

  4. เฉพาะปี 2559 ต้องกรอกหลักฐานร่องรอยทั้ง 51 รายการ

  5. ออกจากระบบ

ครั้งที่ 3

  1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสผู้บริหาร

  2. เมนู ตรวจสอบ

   1. ระดับการศึกษาปฐมวัย : รับรองทั้ง 3 ปี

   2. ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : รับรองทั้ง 3 ปี

  3. เสร็จ/รอเขตพื้นที่ตรวจสอบ

  4. ออกจากระบบ

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

ขึ้นตัวแดง/หน้า Page ขึ้นไม่ครบ

 • ทำใจและทำด้วยความใจเย็น

 • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 12.00 - 13.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นไปกินข้าวกัน)

 • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 16.30 - 17.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นกำลังเดินทางกลับบ้าน)

 • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 02.00 - 04.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นพากันนอนหมดแล้ว - ยังไม่ตื่น)

 • เพิ่มเพื่อนในโปรแกรม Line ด้วยโทรศัพท์มือถือ

 • ใช้เพื่อติดต่อสอบถามการใช้งานระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online (QAMS) ของ สพป.เลย 1