งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018

วันที่โพสต์: Apr 27, 2017 6:37:21 AM

งานอาเซียนเดย์ 2018

INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018

LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

8 AUGUST 2018

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีนโย บายจะจัดงานวันอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ สนามหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

2. เพื่อเปิดโลกทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวทีการแสดงศักยภาพความสามารถนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลย.1

กิจกรรมในงาน

1. การประกวดและแข่งขันการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

2.การประกวดการแสดงความสามารถพิเศษ/ศิลปวัฒนธรรมประเทศ ASEAN ประเภทนักเรียน

3.การประกวดการร้องเพลง Mask Singer ประเภทครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

4. การประกวด Dancers ประเภทครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานในวันอาเซียนเดย์ 8 สิงหาคม 2561

เพลงประกอบการเต้นบาสโลป สพป.เลย เขต 1

แผนผังบริเวณงาน

ภาพสถานที่จัดงาน และการเตรียมงาน