การฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ใหม่

วันที่โพสต์: Jan 24, 2020 4:43:24 AM

โครงการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาหน่วยพัฒนาที่ 5

รุ่นที่ 18/2562 ศูนย์ฝึกประสบการณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1