บุคลากร : Personel

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โทรสาร 042 811 697

โทร. 042 813 112 - 4

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 4

อีเมล์ : supervisor@loei1.go.th

supervisor@loei1

นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์

ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

081-261-5097

นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

061-961-4954

ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ช่วยราชการ สพฐ.

098-910-8501


นางวารุณี ทีนา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

095-196-9587

นางสมัย ปริบาล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

081-871-8841

นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

081-0817499449


ศน.ธงชัย โกมลไสย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

081-262-0147

Admin

นาย ทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ

084-330-5944

นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

086-465-5194

นายนราพงศ์ อาษารินทร์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0801528287

นางพรนิภา จำปานิล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

093-661-9467

นางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

0982219379

นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0981139798

บุคลากรศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1