บุคลากร  

นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสมัย  ปริบาล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางพรนิภา  จำปานิล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นายสุวิจักขณ์  ชัยมงคล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นางปาริฉัตร  ผูกจิตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางรุ่งทิพย์  ชาวกระลึม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

นางวารุณี  ทีนา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานหัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางสาวจิรภิญญา  ศรีเพียแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

นายพิษณุวัชร์  สวัสดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นายนราพงศ์  อาษารินทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา 

นางสาวพิมพ์พิชชา  แสงศรีเรือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นางสาวณัชญานันท์  มังคละโยธิน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  


นางสาวชนิตา บริรักษ์ 

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน อ.๓๘         

นางชนิสรา  คงคุ้ม

   เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน อ.๔๗