นโยบาย : Policy

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ นิเทศเป็นระบบ มีคุณภาพ ”

เปี่ยมด้วยความรู้ ควบคู่บริการ

ประสานด้วยหัวใจ ให้มีคุณภาพ


พันธกิจ (Mission)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเลย เขต ๑ กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย ดังนี้

๑. นิเทศการศึกษาตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ

๒. พัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

๓. วิจัยการนิเทศทางการศึกษา

๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๕. รายงานผลการนิเทศการศึกษา


ปฏิญญา (Declaration)

“ปีการศึกษา 2565 เด็กเลย 1 วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

LOEI 1 TO BE 1