รูปภาพนิเทศออนไลน์


ภาพกิจกรรม ประกวดนวัตกรรม แบบออนไลน์ รร.สุจริต

ภาพกิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว

ในรูปแบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์