คลังสื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลังสื่อวิทยาศาสตร์

คลังสื่อเทคโนโลยี

สื่อ ครู สพป.ลย.1


ชื่อ -สกุล โรงเรียน เรื่อง ลิ้งคลิปวีดีโอ

นางเสาวนีย์ ซิวสารี ชุมชนบ้านเชียงกลม การถ่ายทอดพลังงาน FOOD CHAIN โซ่อาหาร วิทยาศาสตร์ ป.5 https://www.youtube.com/watch?v=S0CDN_MoCVM

นางสาวมุจลินท์ ศรีจริยา ชุมชนบ้านเชียงกลม ดินในท้องถิ่น https://youtu.be/eGlcVKV8-GE

นางลักษมณ ผิวสวัสดิ์ บ้านหาดเบี้ย สัตว์มีกระดูกสันหลัง https://www.facebook.com/111297434549717/videos/348868173311231/

นางเสาวนีย์ ซิวสารี ชุมชนบ้านเชียงกลม ระบบย่อยอาหาร https://youtu.be/BS-8OqyutNE

นายสุริยะ วิไลวงศ์ ชุมชนบ้านเชียงกลม การตรวจสอบตรรกะกับเหตุการณ์ https://youtu.be/jDM5_CIq9-s

นางนิศรา ไชยเพีย บ้านกกดู่ การทดสอบแป้งล่าสุด https://drive.google.com/file/d/1z49yv77z8Lp6EYOMure1-w3IYPIoZu4U/view?usp=sharing