ร่องรอยหลักฐาน

คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลีดิจิทัล

รูปภาพกิจกรรม

แผนขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลีดิจิทัล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2564 สพปเลย เขต1 .pdf

Website คลังสื่อ สพป.เลย1

Website Obec Content Center