กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ

ผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1

ดร.วรรณที  ศรีโนนยาง

รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1

นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/เผยแพร่เอกสาร

ผลงานครูและนักเรียน

มัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

คำแนะนำการใช้คู่มือการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 5

หน่วยที่ 6

คู่มือการใช้แบบฝึกหัดการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

แบบฝึกหัดการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  เล่มที่ 1

แบบฝึกหัดการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  เล่มที่ 2

แบบฝึกหัดการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  เล่มที่ 3

แบบฝึกหัดการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  เล่มที่ 4

แบบฝึกหัดการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  เล่มที่ 5

แบบฝึกหัดการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  เล่มที่ 6

คลิปตัวอย่างประกอบการสอน โดยใชันวัตกรรม 6 ขั้นตอน ประกอบการใช้คู่มือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คลิปตัวอย่างที่ 1

คลิปตัวอย่างที่ 2

คลิปตัวอย่างที่ 3

VDO เตรียมความพร้อมขับเคลื่อน O-NET ปีการศึกษา 2565

วิทยาศาสตร์ ป.6                                    วิทยาศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์ ป.6                                    คณิตศาสตร์ ม.3

ภาษาต่างประเทศ ป.6                        ภาษาต่างประเทศ ม.3

เอกสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือขับเคลื่อน

การจัดการนิเทศการจัดการศึกษา            

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการนิเทศ   

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ.

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565

แผนการจัดการนิเทศรายบุคคล ปีงบประมาณ 2566

ศน.กิ่งนภา สกุลตั้ง

ศน.สมัย  ปริบาล

ศน.พรนิภา  จำปานิล

ศน.สุวิจักขณ์  ชัยมงคล

ศน.ปาริฉัตร  ผูกจิตร

ศน.รุ่งทิพย์  ชาวกระลึม

ศน.วารุณี  ทีนา

ศน.ฐิติชญาณ์  วงศ์ทั้งน้อย

ศน.จิรภิญญา  ศรีเพียรแก้ว

ศน.พิษณุวัชร์  สวัสดี

ศน.กรรณิการ์  ธนะสูตร

ศน.นราพงษ์  อาษารินทร์

ศน.พิมพ์พิชชา  แสงศรีเรือง

ศน.ณัฐชญานันท์  มังคละโยธิน

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

เริ่มนับ 27 กรกฎาคม 2564