กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

ผู้อำนวยการ สพป.เลย 1


นายวรรณที ศรีโนนยาง

รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 1


ศน.กิ่งนภา สกุลตั้ง

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา

0619614954

ศน.สมัย ปริบาล

0652378515

ศน.พรนิภา จำปานิล

0936619467

ศน.สุวิจักขณ์ ชัยมงคล

0817499449

ศน.วารุณี ทีนา

0951969587

ศน.ทวีศักดิ์ หารคำอุ้ย

0953817071

ศน.จิรภิญญา ศรีเพียแก้ว

0981139798

ศน.นราพงศ์ อาษารินทร์

0801528287

ศน.พิมพ์พิชชา จิตรจันทร์

0864655194

ศน.ณัชญานันท์ มังคละโยธิน

0996299492

การจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมให้กำลังใจการประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

เริ่มนับ 27 กรกฎาคม 2564

Admin

ศน.สุวิจักขณ์ ชัยมงคล

0817499449

Admin

ศน.ณัชญานันท์ มังคละโยธิน

0996299492