กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายรัฐอิสรา กงวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.เลย 1

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 1

ศน.จันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0812615097

ศน.นัจรีภรณ์

ทุมสงคราม

0989108501

ศน.ธงชัย

โกมลไสย

0812620147

ศน.กิ่งนภา

สกุลตั้ง

0619614954

ศน.สมัย

ปริบาล

0652378515

ศน.พรนิภา

จำปานิล

0936619467

ศน.สุวิจักขณ์ ชัยมงคล

0817499449

ศน.วารุณี

ทีนา

0951969587

ศน.ทวีศักดิ์

หารคำอุ้ย

0953817071

ศน.พิมพ์พิชชา

จิตรจันทร์

0864655194

ศน.นราพงศ์

อาษารินทร์

0801528287

ศน.จิรภิญญา

ศรีเพียแก้ว

0981139798

ศน.ณัชญานันท์

มังคละโยธิน

0982219379

การจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

เริ่มนับ 27 กรกฎาคม 2564

Admin

ศน.สุวิจักขณ์ ชัยมงคล

0817499449