กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์30 มี.ค. 2559 21:51โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2562 19:11 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]


รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2557 - 2558
แสดงค่าสถิติรายวิชา    โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ดูได้ที่เมนู o-net 


Comments