ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)

วันที่โพสต์: Jan 05, 2017 5:30:51 AM

เข้าระบบจัดการที่ URL : http://203.113.25.93/

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online

Q : Quality

A : Assurrance

M : Management

S : System

    • เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้อง

    • ใช้ความสามารถจาก ICT มาออกแบบการทำงานในลักษณะพาทำอย่างเป็นระบบ

    • เห็นผลการดำเนินงานของทุกสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน

    • ประมวลผลแสดงภาพความสำเร็จทั้งด้านเชิงปริมาณและระดับคุณภาพได้ทันที

    • แสดงผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

    2. เพื่อสร้างเครื่องช่วยในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา

    3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

    4. เพื่อเป็นเครื่องช่วยสถานศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว

    5. เป็นคลังสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน

ขั้นตอนการทำงาน (อย่าลืม! ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มในโปรแกรม เมนู คู่มือ)

ครั้งที่ 1

    1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่โรงเรียน

    2. Download File

      • ระดับการศึกษาปฐมวัย : ไฟล์ template_early_childhood_ed.xlsx

      • ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ไฟล์ template_basic_ed.xlsx

    • ** ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ **

    1. ออกจากระบบ

    2. กรอกข้อมูลในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด

    3. เทคนิคการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง

      1. ดูช่อง "หน่วยนับ" เป็นอะไรเช่น

        1. คน, โครงการ อันนี้ใส่ตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป

        2. 0/1 อันนี้กรอก 0 ไม่ทำ/ไม่มี 1 มี/ทำ - ยังไม่/ทำไม่มี

        3. ระดับ อันนี้กรอกระดับคุณภาพ 1 - 5 ถ้าไม่มีกรอก -

      2. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ OK ทั้งหมด

ครั้งที่ 2

    1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่โรงเรียน

    2. เมนู นำส่งข้อมูล (ทำให้เสร็จทั้ง 2 ระดับ)

    3. เลือก ประเภท/ระดับ ที่จะนำส่งข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับไฟล์ที่จะนำส่ง

      1. ระดับการศึกษาปฐมวัย : ไฟล์ template_early_childhood_ed.xlsx

      2. ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ไฟล์ template_basic_ed.xlsx

    4. เฉพาะปี 2559 ต้องกรอกหลักฐานร่องรอยทั้ง 51 รายการ

    5. ออกจากระบบ

ครั้งที่ 3

    1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสผู้บริหาร

    2. เมนู ตรวจสอบ

      1. ระดับการศึกษาปฐมวัย : รับรองทั้ง 3 ปี

      2. ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : รับรองทั้ง 3 ปี

    3. เสร็จ/รอเขตพื้นที่ตรวจสอบ

    4. ออกจากระบบ

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

ขึ้นตัวแดง/หน้า Page ขึ้นไม่ครบ

  • ทำใจและทำด้วยความใจเย็น

  • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 12.00 - 13.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นไปกินข้าวกัน)

  • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 16.30 - 17.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นกำลังเดินทางกลับบ้าน)

  • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 02.00 - 04.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นพากันนอนหมดแล้ว - ยังไม่ตื่น)

  • เพิ่มเพื่อนในโปรแกรม Line ด้วยโทรศัพท์มือถือ

  • ใช้เพื่อติดต่อสอบถามการใช้งานระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online (QAMS) ของ สพป.เลย 1