กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายรัฐอิสรา กงวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.เลย 1

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 1

ศน.จันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศน.นัจรีภรณ์

ทุมสงคราม


ศน.ธงชัย

โกมลไสย


ศน.กิ่งนภา

สกุลตั้ง

ศน.สมัย

ปริบาล

ศน.พรนิภา

จำปานิล

ศน.สุวิจักขณ์ ชัยมงคล

0817499449

ศน.วารุณี

ทีนา

ศน.ทวีศักดิ์

หารคำอุ้ยศน.พิมพ์พิชชา

จิตรจันทร์


ศน.นราพงศ์

อาษารินทร์


ศน.จิรภิญญา

ศรีเพียแก้ว

ศน.ณัชญานันท์

มังคละโยธิน


การจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คลังสื่อ

สื่อภาษาไทยeducational supervisor

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Admin

ศน.สุวิจักขณ์ ชัยมงคล

0817499449