กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 พ.ค. 2560 09:00 Thongchai Komolsai แนบ คู่มือโปรแกรมคลังข้อสอบ ของครู (SIB).pdf กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 08:54 Thongchai Komolsai แนบ คู่มือ ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom).pdf กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 08:49 Thongchai Komolsai นำออกไฟล์แนบ รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT.xlsx จาก โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 08:47 Thongchai Komolsai แนบ รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT.xlsx กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 08:39 Thongchai Komolsai นำออกไฟล์แนบ 04-สิ่งที่ต้องนำมาในวันฝึกอบรมปฏิบัติการ.docx จาก โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 08:39 Thongchai Komolsai แนบ สิ่งที่ต้องนำมา.pdf กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 08:39 Thongchai Komolsai แนบ รายละเอียด.pdf กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 08:38 Thongchai Komolsai นำออกไฟล์แนบ 03-ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายและบุคลากรครูที่ร่วมกิจกรรม.docx จาก โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 08:37 Thongchai Komolsai แนบ ตารางอบรม 2.pdf กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 08:37 Thongchai Komolsai นำออกไฟล์แนบ 02-ตารางการฝึกอบรมปฏิบัติการ.docx จาก โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 08:36 Thongchai Komolsai แนบ TEXT_DLTVแนวทางการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.pdf กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 08:35 Thongchai Komolsai แนบ TEXT_DLITแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล.pdf กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
23 พ.ค. 2560 06:02 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
23 พ.ค. 2560 06:02 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
23 พ.ค. 2560 06:01 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
23 พ.ค. 2560 05:57 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
22 พ.ค. 2560 21:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
22 พ.ค. 2560 13:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
22 พ.ค. 2560 05:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
22 พ.ค. 2560 05:00 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
21 พ.ค. 2560 20:53 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
18 พ.ค. 2560 21:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ 01-โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา.doc จาก โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
18 พ.ค. 2560 21:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ 01-โครงการขยายผล DLIT ระบบ Online-Offline.doc จาก โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
18 พ.ค. 2560 21:41 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
18 พ.ค. 2560 21:41 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน.pdf กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560