กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 ส.ค. 2561 02:26 Thongchai Komolsai แนบ รายงานผลรูปเล่มการดำเนินงาน สพฐ.59.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:21 Thongchai Komolsai แนบ กอไร่ใหญ่26-27ม.ค.60_41.jpg กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:21 Thongchai Komolsai แนบ กอไร่ใหญ่26-27ม.ค.60_18.jpg กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:21 Thongchai Komolsai แนบ กอไร่ใหญ่26-27ม.ค.60_7.jpg กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:20 Thongchai Komolsai แนบ S_5561483430402.jpg กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ สิ่งที่ต้องนำมาในวันอบรม.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ ตารางฝึกอบรม.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ โครงการ.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ ข้อมูลจำนวนโรงเรียนเครือข่ายและบุคลากร ปี 2559.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ ขอใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการจัดอบรม.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 01:55 Thongchai Komolsai แก้ไข รายงานการดำเนินกิจกรรมน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ปี 2560
9 ส.ค. 2561 01:54 Thongchai Komolsai แก้ไข รายงานขับเคลื่อนหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ปี 2560
9 ส.ค. 2561 01:52 Thongchai Komolsai แก้ไข รายงานขับเคลื่อนหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ปี 2560
9 ส.ค. 2561 01:50 Thongchai Komolsai แนบ รายงานการดำเนินงานMobile Unit2560.pdf กับ หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
9 ส.ค. 2561 01:49 Thongchai Komolsai แนบ หนังสือแจ้ง รร..pdf กับ หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
9 ส.ค. 2561 01:49 Thongchai Komolsai แนบ ปฏิทินปฏิติงาน 60.pdf กับ หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
9 ส.ค. 2561 01:48 Thongchai Komolsai แนบ คำสั่ง.pdf กับ หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
9 ส.ค. 2561 01:48 Thongchai Komolsai แนบ โครงการ 2.pdf กับ หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
6 ส.ค. 2561 21:25 Thongchai Komolsai แก้ไข งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
6 ส.ค. 2561 01:20 Thongchai Komolsai แก้ไข งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
6 ส.ค. 2561 01:17 Thongchai Komolsai แนบ S_8376981352670.jpg กับ งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
6 ส.ค. 2561 01:17 Thongchai Komolsai แนบ S_8376981293844.jpg กับ งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
5 ส.ค. 2561 19:41 Thongchai Komolsai แก้ไข งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018