กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ม.ค. 2560 21:29 Thongchai Komolsai แนบ 1312860478-person.jpg กับ หน้าแรก
8 ม.ค. 2560 20:21 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
8 ม.ค. 2560 20:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 21:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 20:35 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 20:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 20:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ QAMS.png กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 20:22 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 3-ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด.xlsx กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 20:22 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2-ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ( QAMS ).pptx กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 20:22 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 1-การดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา.pptx กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 20:20 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
4 ม.ค. 2560 21:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-01-05_12-29-27.gif กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (GAMS)
4 ม.ค. 2560 21:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (GAMS)
27 พ.ย. 2559 22:54 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 7-Supervision-and-monitoring.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structer
27 พ.ย. 2559 22:54 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ 2-Policies-and-plans.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structer
30 ต.ค. 2559 21:40 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากรเกษียณ 2560
30 ต.ค. 2559 21:23 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากรเกษียณ 2560
24 ต.ค. 2559 23:55 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากรเกษียณ 2560
24 ต.ค. 2559 06:54 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากรเกษียณ 2560
7 ก.ย. 2559 20:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel
7 ก.ย. 2559 20:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel
17 ก.ค. 2559 10:04 Thongchai Komolsai แก้ไข บทความไม่มีชื่อ
17 ก.ค. 2559 10:03 Thongchai Komolsai แนบ 2016_07_16_28.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
17 ก.ค. 2559 10:03 Thongchai Komolsai แนบ 2016_07_16_27.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
17 ก.ค. 2559 10:03 Thongchai Komolsai แนบ 2016_07_16_26.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ