กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 พ.ค. 2561 20:53 Thongchai Komolsai นำออกไฟล์แนบ ผลสอบ O net ป. 6 ปี 2560 อันดับกลุ่ม.jpg จาก ปีการศึกษา 2560
7 พ.ค. 2561 20:53 Thongchai Komolsai นำออกไฟล์แนบ ผลสอบ O net ป. 6 ปี 2560 อันดับ รร 1.1.jpg จาก ปีการศึกษา 2560
7 พ.ค. 2561 20:53 Thongchai Komolsai นำออกไฟล์แนบ นผลสอบ O net ป. 6 ปี 2560 อันดับ รร อันดับกลุ่ม.jpg จาก ปีการศึกษา 2560
7 พ.ค. 2561 20:53 Thongchai Komolsai ลบ ไม่มีชื่อ
7 พ.ค. 2561 20:49 Thongchai Komolsai แก้ไข ไม่มีชื่อ
7 พ.ค. 2561 20:37 Thongchai Komolsai แก้ไข NT ปี 2560
7 พ.ค. 2561 20:36 Thongchai Komolsai สร้าง NT ปี 2560
6 พ.ค. 2561 23:29 Thongchai Komolsai แก้ไข โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
6 พ.ค. 2561 23:26 Thongchai Komolsai แนบ 20141217_141431.jpg กับ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
6 พ.ค. 2561 23:20 Thongchai Komolsai แนบ 20150204_092824.jpg กับ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
6 พ.ค. 2561 23:17 Thongchai Komolsai แนบ 20141217_141408.jpg กับ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
6 พ.ค. 2561 23:07 Thongchai Komolsai แก้ไข มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561
6 พ.ค. 2561 23:06 Thongchai Komolsai แนบ คำสั่ง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้.pdf กับ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561
6 พ.ค. 2561 23:05 Thongchai Komolsai แนบ คำสั่ง ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน.pdf กับ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561
3 พ.ค. 2561 20:25 Thongchai Komolsai แก้ไข โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
3 พ.ค. 2561 20:21 Thongchai Komolsai แนบ 20170125_085322.jpg กับ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
3 พ.ค. 2561 20:21 Thongchai Komolsai แนบ 20170124_111843.jpg กับ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
3 พ.ค. 2561 20:21 Thongchai Komolsai แนบ 20170124_110755.jpg กับ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
3 พ.ค. 2561 20:21 Thongchai Komolsai แนบ 20170124_110711.jpg กับ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
3 พ.ค. 2561 20:14 Thongchai Komolsai แนบ รักการอ่าน 3 ดี point.pptx กับ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
3 พ.ค. 2561 20:14 Thongchai Komolsai แนบ บันทึกการอ่าน เขต1(จริง).doc กับ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
3 พ.ค. 2561 20:14 Thongchai Komolsai แนบ เกณประเมิน 60.docx กับ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
3 พ.ค. 2561 20:14 Thongchai Komolsai แนบ เกณฑ์ประเมินการอ่าน.docx กับ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
3 พ.ค. 2561 19:27 Thongchai Komolsai แก้ไข โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561
3 พ.ค. 2561 01:20 Thongchai Komolsai แก้ไข โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561