กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 มี.ค. 2561 00:59 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม สร้าง สรุปค่ายยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สพป.ลย.1
6 มี.ค. 2561 20:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โรงเรียนประชารัฐ ปี 2560 และโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ปี 2561
5 มี.ค. 2561 18:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ ปี 2560
5 มี.ค. 2561 18:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ ปี 2560
15 ก.พ. 2561 20:49 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
15 ก.พ. 2561 20:44 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
15 ก.พ. 2561 20:41 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
29 ม.ค. 2561 20:53 Thongchai Komolsai แก้ไข ปีการศึกษา 2560
29 ม.ค. 2561 20:53 Thongchai Komolsai แก้ไข ปีการศึกษา 2560
29 ม.ค. 2561 19:07 Thongchai Komolsai แก้ไข ปีการศึกษา 2560
29 ม.ค. 2561 19:03 Thongchai Komolsai สร้าง ปีการศึกษา 2560
29 ม.ค. 2561 18:56 Thongchai Komolsai แก้ไข o-net
29 ม.ค. 2561 18:51 Thongchai Komolsai แก้ไข o-net
18 ม.ค. 2561 18:53 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากร : Personel
17 ม.ค. 2561 19:27 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากร : Personel
2 ม.ค. 2561 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
2 ม.ค. 2561 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
2 ม.ค. 2561 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
27 ธ.ค. 2560 23:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560"
19 ธ.ค. 2560 00:21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
19 ธ.ค. 2560 00:20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
12 ธ.ค. 2560 00:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กราฟ เปรียบเทียบคะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก (สีแดง) กับค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) (สีน้ำเงิน).png กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กราฟ คะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก คิดเป็นค่าร้อยละ.png กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:19 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560.xlsx
12 ธ.ค. 2560 00:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560.xlsx กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า