กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 มิ.ย. 2560 00:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ภาพกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1
25 มิ.ย. 2560 23:59 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ภาพกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1
24 มิ.ย. 2560 22:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ภาพกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1
24 มิ.ย. 2560 02:04 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ภาพกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1
18 มิ.ย. 2560 20:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
18 มิ.ย. 2560 20:35 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
10 มิ.ย. 2560 22:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 1 อำเภอเชียงคาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" วันที่ 25-27 พ.ค. 2560
10 มิ.ย. 2560 22:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 3 อำเภอท่าลี่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 5-7 มิ.ย. 2560
10 มิ.ย. 2560 22:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 4 อำเภอเมืองเลยและอำเภอนาด้วง ณ โรงเรียนเมืองเลย วันที่ 9-11 มิ.ย. 2560
10 มิ.ย. 2560 22:28 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 4 อำเภอเมืองเลยและอำเภอนาด้วง ณ โรงเรียนเมืองเลย วันที่ 9-11 มิ.ย. 2560
10 มิ.ย. 2560 20:01 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 1 อำเภอเชียงคาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" วันที่ 25-27 พ.ค. 2560
10 มิ.ย. 2560 20:00 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 3 อำเภอท่าลี่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 5-7 มิ.ย. 2560
10 มิ.ย. 2560 01:01 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
7 มิ.ย. 2560 07:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
7 มิ.ย. 2560 07:39 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
7 มิ.ย. 2560 07:11 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
5 มิ.ย. 2560 01:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
3 มิ.ย. 2560 03:45 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
3 มิ.ย. 2560 03:44 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
30 พ.ค. 2560 18:37 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
28 พ.ค. 2560 18:38 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
28 พ.ค. 2560 05:04 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
27 พ.ค. 2560 19:51 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 09:00 Thongchai Komolsai แนบ รหัสคลังข้อสอบ รร.สพป.เลย เขต 1.pdf กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560
24 พ.ค. 2560 09:00 Thongchai Komolsai แนบ คู่มือโปรแกรมคลังข้อสอบมำตรฐำน (SIB).pdf กับ โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า