กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 เม.ย. 2560 23:37 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 สร้าง นักบินน้อย สพฐ.
23 เม.ย. 2560 21:14 Thongchai Komolsai แนบ customLogo.jpg กับ หน้าแรก
23 เม.ย. 2560 21:11 Thongchai Komolsai แนบ Untgg.jpg กับ หน้าแรก
7 เม.ย. 2560 01:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา.pdf กับ การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่
7 เม.ย. 2560 01:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษา.docx กับ การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่
7 เม.ย. 2560 01:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ตัวอย่าง รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา.rar กับ การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่
7 เม.ย. 2560 01:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ตัวอย่าง การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน59-60.docx กับ การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่
7 เม.ย. 2560 01:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือการประเมินคุณภาพ-2.pdf กับ การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่
7 เม.ย. 2560 01:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-04-07_15-24-24.png กับ การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่
7 เม.ย. 2560 01:31 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่
7 เม.ย. 2560 01:12 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ตัวอย่าง การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน59-60.docx กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
7 เม.ย. 2560 01:10 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ ตัวอย่าง การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน59-60.docx จาก ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
6 เม.ย. 2560 21:53 Thongchai Komolsai แนบ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา.pdf กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
6 เม.ย. 2560 21:52 Thongchai Komolsai แนบ ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษา.docx กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
6 เม.ย. 2560 21:52 Thongchai Komolsai แนบ ตัวอย่าง การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน59-60.docx กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
6 เม.ย. 2560 21:52 Thongchai Komolsai อัปเดต คู่มือการประเมินคุณภาพ-2.pdf
6 เม.ย. 2560 21:52 Thongchai Komolsai แนบ ตัวอย่าง รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา.zip กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
3 เม.ย. 2560 23:18 Thongchai Komolsai แนบ เปรียบเทียบ 2558-2559 (ปอ6 มอ3).pdf กับ ปีการศึกษา 2559
3 เม.ย. 2560 23:18 Thongchai Komolsai แนบ O-NET P6 2559 (อันดับที่ เขต).pdf กับ ปีการศึกษา 2559
3 เม.ย. 2560 23:18 Thongchai Komolsai แนบ O-NET P6 2559 (อันดับที่ กลุ่ม).pdf กับ ปีการศึกษา 2559
3 เม.ย. 2560 23:17 Thongchai Komolsai แนบ O-NET P6 2559 (อันดับที่ รร ในกลุ่ม).pdf กับ ปีการศึกษา 2559
3 เม.ย. 2560 23:17 Thongchai Komolsai แนบ O-NET M3 2559 (อันดับที่ รร ในกลุ่ม).pdf กับ ปีการศึกษา 2559
3 เม.ย. 2560 23:17 Thongchai Komolsai แนบ O-NET M3 2559 (อันดับที่ เขต).pdf กับ ปีการศึกษา 2559
3 เม.ย. 2560 23:17 Thongchai Komolsai แนบ O-NET M3 2559 (อันดับที่ กลุ่ม).pdf กับ ปีการศึกษา 2559
3 เม.ย. 2560 23:07 Thongchai Komolsai แก้ไข ปีการศึกษา 2559

เก่ากว่า | ใหม่กว่า