ประกาศผลแข่งขันศิลปะ 2563

ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
1. การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 เพลงคุณธรรม ป.1-3ดูประกาศผล คลิก  เพลงคุณธรรม ป.4-6ดูประกาศผล คลิก
 เพลงคุณธรรม ม.1-3ดูประกาศผล คลิกภาพยนตร์สั้น ป. 1 - 6ดูประกาศผล คลิก
 ภาพยนตร์สั้น ม. 1 - 3ดูประกาศผล คลิก เล่านิทานคุณธรรม ป. 1 - 3ดูประกาศผล คลิก
 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6ดูประกาศผล คลิก เล่านิทานคุณธรรม ม. 1 - 3ดูประกาศผล คลิก
2. การแข่งขัน การงานอาชีพ
 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.๔-๖ดูประกาศผล คลิก การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.๔-๖ดูประกาศผล คลิก การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 การทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-๖ดูประกาศผล คลิก การทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.๔-๖ดูประกาศผล คลิก การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-๓ ดูประกาศผล คลิก
3. การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-6ดูประกาศผล คลิห กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-3ดูประกาศผล คลิก
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.1– ม 3ดูประกาศผล คลิก กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ป. 1 – ม. 3ดูประกาศผล คลิก
4. การข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏี ป.1 - 6ดูประกาศผล คลิกโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏี ม.1 - 3ดูประกาศผล คลิก
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ป.1 - 6ดูประกาศผล คลิกโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ม.1 - 3ดูประกาศผล คลิก
5. การแข่งขัน คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอม ฯ กราฟิกป.1-ป.3ดูประกาศผล คลิก การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.1- ป.6ดูประกาศผล คลิก
 การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ม.1-ม.3ดูประกาศผล คลิกโครงงานคอม ฯ ประเภทซอฟต์แวร์หรือหุ่นยนต์ ป.1- 6ดูประกาศผล คลิก
โครงงานคอม ฯ ประเภทซอฟต์แวร์หรือหุ่นยนต์ ม.1-3ดูประกาศผล คลิก  
6.การ แข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.1-3ดูประกาศผล คลิก การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.4-6ดูประกาศผล คลิก
 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม1-3ดูประกาศผล คลิก การแข่งขันเล่านิทาน(Storytelling)   ป. 4-6ดูประกาศผล คลิก
 การแข่งขันเล่านิทาน(Storytelling)  ม.1 -3ดูประกาศผล คลิก  
7. การแข่งขัน ภาษาไทย
 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ดูประกาศผล คลิก คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ดูประกาศผล คลิก
 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3ดูประกาศผล คลิก เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6ดูประกาศผล คลิก
 เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3ดูประกาศผล คลิก  
8. การแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. ๑-๓  ดูประกาศผล คลิกการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. ๔-๖ดูประกาศผล คลิก
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม. ๑-๓ดูประกาศผล คลิกโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔- ๖ดูประกาศผล คลิก
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑- ๓ดูประกาศผล คลิกโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ป.๔ - ๖ดูประกาศผล คลิก
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.๑ - ๓ดูประกาศผล คลิกการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) ป.๔ - ๖ดูประกาศผล คลิก
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show)ม.๑- ๓ดูประกาศผล คลิกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ป.๑ - ๖ดูประกาศผล คลิก
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑- ๓ดูประกาศผล คลิก  
9. การแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 เดี่ยวโปงลาง ป.๑-๖ ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวโปงลาง ม.๑-๓ ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวโหวด ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวโหวด ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวพิณ ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวพิณ ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวแคน ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวแคน ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิกงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
10. การแข่งขัน ศิลปะ- ดนตรี
 ร้องเพลงไทยลูกกรุง ป.๑-๖ ดูประกาศผล คลิก ร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 ร้องเพลงสากล  ป.๑ - ๖ดูประกาศผล คลิก ร้องเพลงสากล ม. ๑ - ๓ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวจะเข้ ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวจะเข้ ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวซอด้วง ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวซอด้วง ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวซออู้ ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวซออู้ ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-๓ ดูประกาศผล คลิก
 เดี่ยวระนาดเอก ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก เดี่ยวระนาดเอก ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 บรรเลงวงคนตรีไทย  ป.1-ป.6ดูประกาศผล คลิกบรรเลงวงคนตรีไทย  ม.1-ม.๓ ดูประกาศผล คลิก
11. การแข่งขัน ศิลปะ- ทัศนศิลป์
 วาดภาพระบายสี  ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก วาดภาพระบายสี  ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 วาดภาพลายเส้น  ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก วาดภาพลายเส้น  ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
12. การแข่งขัน ศิลปะ- นาฎศิลป์
 การแสดงตลก ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก การแสดงตลก ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
 รำวงมาตรฐาน ป.๑-๖ดูประกาศผล คลิก รำวงมาตรฐาน ม.๑-๓ดูประกาศผล คลิก
13. การแข่งขัน สุขศึกษา- พลศึกษา
 การแข่งขันแอโรบิกป.1-ป.6ดูประกาศผล คลิก การแข่งขันแอโรบิกม.1-ม.3ดูประกาศผล คลิก
 การแข่งขันคีตะมวยไทยป.1-ป.6ดูประกาศผล คลิก การแข่งขันคีตะมวยไทยม.1-ม.3ดูประกาศผล คลิก
14. การแข่งขัน ปฐมวัย
 เล่านิทานประกอบสื่อออนไลน์ ดูประกาศผล คลิก หนูน้อยคนเก่ง ร้อง เล่น เต้นต้านภัยโควิด 19 ดูประกาศผล คลิก
---------------------------------------------------------------------------------------------                       รายงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
14.หมวดหมู่ : สุขศึกษา- พลศึกษา
ĉ
Thongchai Komolsai,
4 ส.ค. 2563 21:13
Ċ
Thongchai Komolsai,
4 ส.ค. 2563 21:13
ĉ
Thongchai Komolsai,
4 ส.ค. 2563 21:13
Ċ
Thongchai Komolsai,
4 ส.ค. 2563 21:13
Comments