ศิลปหัตถกรรมออนไลน์ ปี 2563

   

    หลักการและเหตุผล  

         เนื่องจาก ในระยะนี้ได้เกิดวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 จนเป็นเหตุให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยเฉพาะสถานศึกษา ที่มีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ติดเชื้อได้ง่าย  ดังนั้นจึงได้กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ On Site  On Air  Online ดังแจ้งแล้วนั้น ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ทำจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV DLIT และ การจัดเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบออนไลน์ และได้ดำเนินการไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างเวทีแสดงความสามารถของนักเรียนให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน ผู้ปกครองนักเรียน ได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้โดยดูผ่านทางระบบ Social Network หลายรูปแบบ เช่น นำข้อมูลการแสดงความสามารถของนักเรียนลงใน YouTube ซึ่งใครใครก็สามารถชมได้ เรียกว่าเป็นเวทีแสดงความสามารถที่ยิ่งใหญ่โดยจะปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไป

        ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำ โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น

    วัตถุประสงค์

1.       เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ทางวิชาการของครูและนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในช่วงวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

       2   เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชนได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบ

---------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
1. การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 เพลงคุณธรรม ป.1-3 ส่งผลงานที่นี่  เพลงคุณธรรม ป.4-6 ส่งผลงานที่นี่
 เพลงคุณธรรม ม.1-3 ส่งผลงานที่นี่ภาพยนตร์สั้น ป. 1 - 6 ส่งผลงานที่นี่
 ภาพยนตร์สั้น ม. 1 - 3 ส่งผลงานที่นี่ เล่านิทานคุณธรรม ป. 1 - 3 ส่งผลงานที่นี่
 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 ส่งผลงานที่นี่ เล่านิทานคุณธรรม ม. 1 - 3 ส่งผลงานที่นี่
2. การแข่งขัน การงานอาชีพ
 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.๔-๖ ส่งงานที่นี่ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-๓  ส่งงานที่นี่
 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.๔-๖  ส่งงานที่นี่ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-๓  ส่งงานที่นี่
 การทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔-๖  ส่งงานที่นี่ การทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-๓  ส่งงานที่นี่
 การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.๔-๖  ส่งงานที่นี่ การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-๓  ส่งงานที่นี่
5. การแข่งขัน คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3  ส่งผลงานที่นี่ การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.1- ป.6 ส่งผลงานที่นี่
 การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ม.1-ม.3 ส่งผลงานที่นี่ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์หรือ หุ่นยนต์ ป.1- ป.6 ส่งผลงานที่นี่
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์หรือ หุ่นยนต์ ม.1-ม.3 ส่งผลงานที่นี่  
8. การแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. ๑-๓  แบบทดสอบการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป. ๔-๖แบบทดสอบ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม. ๑-๓ แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔- ๖  ส่งงานที่นี่
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑- ๓  ส่งงานที่นี่โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ป.๔ - ๖  ส่งงานที่นี่
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.๑ - ๓ ส่งงานที่นี่ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) ป.๔ - ๖ ส่งงานที่นี่ 
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) ม.๑ - ๓ ส่งงานที่นี่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ป.๑ - ๖  ส่งงานที่นี่
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑- ๓ ส่งงานที่นี่   
9. การแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 เดี่ยวโปงลาง ป.๑-๖  ส่งงานที่นี่ เดี่ยวโปงลาง ม.๑-๓   ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวโหวด ป.๑-๖  ส่งงานที่นี่ เดี่ยวโหวด ม.๑-๓  ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวพิณ ป.๑-๖  ส่งงานที่นี่ เดี่ยวพิณ ม.๑-๓  ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวแคน ป.๑-๖  ส่งงานที่นี่ เดี่ยวแคน ม.๑-๓  ส่งงานที่นี่
วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.๑-๖  ส่งงานที่นี่งดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑-๓  ส่งงานที่นี่
10. การแข่งขัน ศิลปะ- ดนตรี
 ร้องเพลงไทยลูกกรุง ป.๑-๖  ส่งงานที่นี่ ร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.๑-๓  ส่งงานที่นี่
 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.๑-๖  ส่งงานที่นี่ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.๑-๓  ส่งงานที่นี่
 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ป.๑-๖  ส่งงานที่นี่ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.๑-๓  ส่งงานที่นี่
 ร้องเพลงสากล  ป.๑ - ๖  ส่งงานที่นี่ ร้องเพลงสากล ม. ๑ - ๓  ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑-๖ ส่งงานที่นี่ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-๓ ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-๖ ส่งงานที่นี่ เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑-๓ ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-๖ ส่งงานที่นี่ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-๓ ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.๑-๖ ส่งงานที่นี่ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-๓ ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวจะเข้ ป.๑-๖ ส่งงานที่นี่ เดี่ยวจะเข้ ม.๑-๓ ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวซอด้วง ป.๑-๖ ส่งงานที่นี่ เดี่ยวซอด้วง ม.๑-๓ ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวซออู้ ป.๑-๖ ส่งงานที่นี่ เดี่ยวซออู้ ม.๑-๓ ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-๖ ส่งงานที่นี่ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-๓ ส่งงานที่นี่
 เดี่ยวระนาดเอก ป.๑-๖ ส่งงานที่นี่ เดี่ยวระนาดเอก ม.๑-๓ ส่งงานที่นี่
---------------------------------------------------------------------------------------------                       กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
14.หมวดหมู่ : สุขศึกษา- พลศึกษา