โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561

ห้องนิเทศออนไลน์  ศน.จันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์


ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 1 กรอกแบบสำรวจ จำนวน 2 ชุด 
ให้แล้วเสร็จในวันที่ 29 เมษายน 2561

ภาพการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
  
  
  
  

ĉ
Thongchai Komolsai,
3 พ.ค. 2561 20:14
ć
Thongchai Komolsai,
3 พ.ค. 2561 20:14
ĉ
Thongchai Komolsai,
3 พ.ค. 2561 20:14
ĉ
Thongchai Komolsai,
3 พ.ค. 2561 20:14
Comments