สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โพสต์16 พ.ค. 2560 22:34โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 22:35 ]
วมสื่อ 60 พรรษาฯ
ภาคเรียนที่ 1
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( 13 ไฟล์)
                                                คู่มือครู   (7 ไฟล์ ขาดเล่ม 3 ชั้น ป.1-3)
                                                สำหรับนักเรียน(6 ไฟล์)

                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (36 ไฟล์)
                                ช่วงชั้นที่ 1   คู่มือครู ( 7  ไฟล์)
                                                 สำหรับนักเรียน ( 15 ไฟล์)
                                ช่วงชั้นที่ 2   คู่มือครู ( 5  ไฟล์)
                                                 สำหรับนักเรียน ( 9 ไฟล์)
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (12 ไฟล์)
                                                 คู่มือครู  (6  ไฟล์)
                                                 สำหรับนักเรียน ( 6 ไฟล์)

ที่มา : https://goo.gl/ocYCJA
นัจรีภรณ์  ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 1 ข่าว
จักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ITEC  ข่าว/เผยแพร่
Comments