ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)

โพสต์4 ม.ค. 2560 21:30โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2560 21:08 โดย Thongchai Komolsai ]
เข้าระบบจัดการที่ URL : http://203.113.25.93/
http://203.113.25.93

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online

Q : Quality 

A :  Assurrance

M : Management

 S : System

 • เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้อง
 • ใช้ความสามารถจาก ICT มาออกแบบการทำงานในลักษณะพาทำอย่างเป็นระบบ 
 • เห็นผลการดำเนินงานของทุกสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
 • ประมวลผลแสดงภาพความสำเร็จทั้งด้านเชิงปริมาณและระดับคุณภาพได้ทันที 
 • แสดงผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ  แผนภูมิ รูปภาพ
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
 2. เพื่อสร้างเครื่องช่วยในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา
 3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
 4. เพื่อเป็นเครื่องช่วยสถานศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว
 5. เป็นคลังสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ขั้นตอนการทำงาน (อย่าลืม! ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มในโปรแกรม เมนู คู่มือ)
ครั้งที่ 1
 1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่โรงเรียน
 2. Download File
  • ระดับการศึกษาปฐมวัย : ไฟล์ template_early_childhood_ed.xlsx
  • ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ไฟล์ template_basic_ed.xlsx
  • ** ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ **
 3. ออกจากระบบ
 4. กรอกข้อมูลในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด
 5. เทคนิคการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
  1. ดูช่อง "หน่วยนับ"  เป็นอะไรเช่น 
   1. คน, โครงการ อันนี้ใส่ตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป
   2. 0/1  อันนี้กรอก 0 ไม่ทำ/ไม่มี 1 มี/ทำ - ยังไม่/ทำไม่มี
   3. ระดับ อันนี้กรอกระดับคุณภาพ 1 - 5 ถ้าไม่มีกรอก -
  2. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ OK ทั้งหมด
ครั้งที่ 2
  1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่โรงเรียน
  2. เมนู นำส่งข้อมูล (ทำให้เสร็จทั้ง 2 ระดับ)
  3. เลือก ประเภท/ระดับ ที่จะนำส่งข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับไฟล์ที่จะนำส่ง
   1. ระดับการศึกษาปฐมวัย : ไฟล์ template_early_childhood_ed.xlsx
   2. ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ไฟล์ template_basic_ed.xlsx
  4. เฉพาะปี 2559 ต้องกรอกหลักฐานร่องรอยทั้ง 51 รายการ
  5. ออกจากระบบ
  ครั้งที่ 3
  1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสผู้บริหาร
  2. เมนู ตรวจสอบ
   1. ระดับการศึกษาปฐมวัย : รับรองทั้ง 3 ปี
   2. ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : รับรองทั้ง 3 ปี
  3. เสร็จ/รอเขตพื้นที่ตรวจสอบ
  4. ออกจากระบบ
  ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
  ขึ้นตัวแดง/หน้า Page ขึ้นไม่ครบ
  • ทำใจและทำด้วยความใจเย็น
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 12.00 - 13.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นไปกินข้าวกัน)
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 16.30 - 17.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นกำลังเดินทางกลับบ้าน)
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 02.00 - 04.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นพากันนอนหมดแล้ว - ยังไม่ตื่น)

  • เพิ่มเพื่อนในโปรแกรม Line ด้วยโทรศัพท์มือถือ
  • ใช้เพื่อติดต่อสอบถามการใช้งานระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online (QAMS) ของ สพป.เลย 1
  Ĉ
  มณฑล พร้อมสันเทียะ,
  5 ม.ค. 2560 20:22
  ĉ
  Thongchai Komolsai,
  3 ก.ค. 2560 20:09
  Ċ
  Thongchai Komolsai,
  6 เม.ย. 2560 21:52
  Ċ
  Thongchai Komolsai,
  10 ม.ค. 2560 22:24
  ċ
  ตัวอย่าง รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา.rar
  (685k)
  Thongchai Komolsai,
  3 ก.ค. 2560 20:54
  ċ
  ตัวอย่าง รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา.zip
  (711k)
  Thongchai Komolsai,
  6 เม.ย. 2560 21:52
  Ċ
  Thongchai Komolsai,
  10 ม.ค. 2560 22:21
  Comments