โรงเรียนประชารัฐ ปี 2560 และโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

โพสต์15 ส.ค. 2560 17:02โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2561 20:29 ]

การรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 2561

  • ระบบรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 (กลุ่มนิเทศฯ) http://203.159.154.241/magnet/
  • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่จำเป็นของโรงเรียน ในแบบ ปร.4 - ปร.6 ระบบรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

๒. เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)


รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) UPDATE สิงหาคม 2560 >>Click<<


เบอร์ติดต่อวิทยากร ICT สพป.เลย 1 >>>Click<<<

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
โครงการ           พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ

วัตถุประสงค์
    1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และแนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการใช้สื่อดิจิทัลการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐในการเรียนรู้ทางการศึกษา
    2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐสามารถใช้ห้องออกอากาศถ่ายทอดสด การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐเบื้องต้นได้

แบบสอบถาม http://goo.gl/jxAXvi
แบบประเมินความพึงพอใจ http://goo.gl/EMZ1HX

เอกสารการทำการ Admin  >>>Click<<<
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ Admin >>>Click<<<

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ >>>Click<<<ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :>>>เครือข่ายเว็บไซต์และรระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ >>>Click<<<>>>คู่มือการใช้อุปกรณ์ ICT และสื่อการจัดการเรียนการสอนประชารัฐ ดังนี้


>>>วีดีโอการใช้อุปกรณ์ ICT และสื่อการจัดการเรียนการสอนประชารัฐ ดังนี้
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 


Group Line ประชารัฐ เลย 1 : QR Code และ  ลิ้งกลุ่มไลน์  http://line.me/R/ti/g/0-RnSSnj-MĊ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
23 ส.ค. 2560 04:37
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
22 ส.ค. 2560 20:48
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
28 ส.ค. 2560 08:32
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
22 ส.ค. 2560 20:48
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
15 ส.ค. 2560 17:11
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
22 ส.ค. 2560 20:48
ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
28 ส.ค. 2560 20:08
ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
28 ส.ค. 2560 20:09
Comments