กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน และปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์13 ก.ค. 2563 00:42โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 01:53 ]
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน ในเวลา  08.30 น. สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ยืนสงบนิ่ง กล่าวค่านิยม 13 ประการ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่  และผู้บริหารชี้แจงแนวปฏิบัติงาน ที่ควรทราบในแต่ละวัน หรือระเบียบใหม่ ๆ ที่บุคลากรควรทราบและถือปฏิบัติ หรือนัดหมายกิจกรรม ที่จะต้องดำเนินร่วมกันในแต่ละวัน และทุกวันพฤหัสบดีได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เวลา 08.00 น. บุคลากรในสังกัดทุกคนแต่งกายด้วยชุดขาวหรือเสื้อสีขาว ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่นเมตตา เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีจิตสาธารณะ และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Comments