มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 20:53โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2561 21:46 โดย Thongchai Komolsai ]


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม 2560)

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ๒๕๖๐) (PDF)

          ทำความเข้าใจ หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 60) (PDF)

          ใบงานวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราฃ ๒๕๕๑ (ฉบับปรบปรุงเพิ่มเติม ๒๕๖๐) (word)

          
           
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
04 เมษายน 2561
 

บรรยายพิเศษ
    - เตรียมเส้นทางอาชีพ ม.ต้น โดย รองเลขาธิการ กพฐ. (นางสุกัญญา งามบรรจง)
    - Where do we go from here? โดย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. (ดร. เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า)

เอกสารประกอบการบรรยาย (สพฐ.)
    - หลักสูตรสถานศึกษา โดย ดร.รัตนา  แสงบัวเผื่อน
    - แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดย อ. พรพรรณ โชติพฤกษวัน

เอกสารประกอบการบรรยาย (สสวท.)
การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
    
- ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น (สพป.)
    - มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย (สพม.)

 เอกสารประกอบการประชุม

    - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
    - สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    - สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    - สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
    - การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  ท่านที่สนใจสามารถดาาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่
  1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (เฉพาะสาระที่ 4 เทคโนโลยี)